Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.216.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.99.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 23.04.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 216 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 67a w związku z art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

1.

Powołać Komisje ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów tj. uchwały Nr XLII/759/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz uchwały Nr XLV/872/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych na terenie miasta Chorzów, w których dokonano renowacji elewacji.

2.

Komisję opisaną w ust. 1 powołuje się w następującym składzie:

 

1.

Przewodniczący Komisji – Skarbnik Miasta, nadzorujący Wydział, o którym mowa w pkt 2.

 

2.

Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych prowadzący sprawę.

 

3.

Kierownik Biura Egzekucji i Windykacji w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

 

4.

Dyrektor Wydziału Księgowości.

§ 2.

W przypadku nieobecności członków Komisji – udział w pracy Komisji mogą brać ich zastępcy.

§ 3.

 Komisja rozpatruje sprawy w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego oraz przynajmniej jednego z członków Komisji.

§ 4.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków w sprawie:

1.

umarzania w całości albo w części, odraczania albo rozkładania na raty spłaty zobowiązań podatkowych określonych w następujących ustawach:

 

a.

o podatkach i opłatach lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1785 z późn.zm.)

 

b.

o podatku rolnym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892)

 

c.

o podatku leśnym, o którym mowa w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821)

 

d.

o dochodach, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1453)

2.

zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów, określonych szczegółowo w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

Sprawy na posiedzenia Komisji wnosi Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych lub Kierownik Referatu Wydziału PD prowadzący sprawę.

§ 6.

Przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty lub zastosowania innych ulg, o których mowa w § 5, Prezydent Miasta lub Skarbnik Miasta zasięga opinii Komisji, o której mowa w § 1.

§ 7.

W przypadku rozbieżnych stanowisk Komisji i Skarbnika Miasta – rozstrzygnięcia sprawy dokonuje Prezydent Miasta.

§ 8.

Terminy posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

§ 9.

Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, prowadzi Sekretariat Skarbnika Miasta.

§ 10.

Kserokopie z protokołów posiedzeń Komisji przechowywane są w aktach sprawy prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 11.

Traci moc:

Zarządzenie Nr OR.28.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

§ 12.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Biolik-Stich, dnia: 2017-12-29
utworzony: 29-12-2017 / modyfikowany: 25-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów