Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.219.2017

Zarządzenie Nr OR . 219 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów

W wykonaniu uchwały NR VII/68/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji NR VII w dniu 26 marca 2015 r. i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zadania nr 3 stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów wprowadza się zmiany, tj. 

Załącznik nr 1 do zadania nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Zadanie nr 3:

 1. 1.      Plan rzeczowo–finansowy stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2.

W załączniku nr 1 do zadania nr 4, 5 stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów wprowadza się zmiany. 

Załącznik nr 1 do zadania nr 4, 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia:

Zadanie nr 4, 5:

 1. 2.      Plan rzeczowo–finansowy stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr OR.268.2017 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

Zadanie nr 3:

 1. Plan rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

Zadanie nr 4, 5:

 1. Plan rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2017-12-29
utworzony: 29-12-2017 / modyfikowany: 17-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów