Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.221.2017

Zarządzenie Nr OR . 221 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów

W wykonaniu uchwały NR VII/68/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji NR VII w dniu 26 marca 2015 r. i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zadania nr 6,7,8 do zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów wprowadza się zmiany, tj. 

Załącznik nr 1 do zadania nr 6,7,8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Zadanie nr 6,7,8:

  1. Plan rzeczowo–finansowy stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr OR.268.2017 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

Zadanie nr 6,7 i 8:

  1. Plan rzeczowo–finansowy stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2017-12-29
utworzony: 29-12-2017 / modyfikowany: 17-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów