Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.222.2017

Zarządzenie Nr OR . 222 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017r. poz. 2342 ), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2343 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r.  poz. 760 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016r. poz. 1864) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się zasady prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego zarządzenia są Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Tracą moc Zarządzenia:

  1. Zarządzenie Nr OR.138.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.
  2. Zarządzenie Nr OR.59.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.138.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załączniki do Załącznika ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Hohuł-Musiała, dnia: 2017-12-29
utworzony: 29-12-2017 / modyfikowany: 09-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów