Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.16.2018

Zarządzenie Nr OR . 16 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 stycznia 2018 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej 20

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z  późń. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/583/17 z dnia 2.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kasztanowej 20

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Kasztanowej 20, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 220/4 o powierzchni 45 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2 i 707/4 o powierzchni 310 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011479/2 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Kasztanowej 20, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 221/4 o powierzchni 600 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011700/1 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2.

Rozłożyć cenę sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 na 5 rat rocznych wraz z należnymi odsetkami i ustanowieniem hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie późnej niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty roczne płatne są do 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-01-15
utworzony: 15-01-2018 / modyfikowany: 24-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu