Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.39.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.196.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.08.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 39 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 lutego 2018 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.164.2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 5 i pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 2 ust. 1 Statutu Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r., Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zarządza:

§ 1.

 1. W § 4 ust. 3 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

  ”3. Zakład Komunalny PGM w Chorzowie w ramach powierzonych zadań jest zobowiązany w szczególności do obsługi technicznej i administracyjnej powierzonych nieruchomości i lokali oraz do dokonywania rozliczeń wpływów z wynajmu lokali i wydatków związanych z administrowaniem nieruchomościami i lokalami, sporządzanych w okresach rocznych, w terminie do 30 kwietnia roku bieżącego za rok miniony. Rozliczenie winno być przesłane do Wydziału Zasobów Komunalnych, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami oraz Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.
  Nadwyżka wpływów nad wydatkami winna być przekazana na konto wskazane przez Wydział Zasobów Komunalnych równocześnie z przekazaniem rozliczenia. W przypadku nadwyżki wydatków nad wpływami, kwota pokrywająca stratę przekazana zostanie przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami na konto Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie, po wpływie na konto Urzędu Miasta Chorzów środków z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Śląskiego na ten cel, a następnie wystawieniu noty obciążeniowej przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie”.

 2. W § 3 Zarządzenia w ust. 1 i w ust. 2 w miejsce słów: ...”Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” wpisać słowa: ... „Wydziałowi Zarządzania Nieruchomościami”.

 3. W § 5 Zarządzenia w miejsce słów: ...”Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” wpisać słowa: ... „Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami”.

§ 2.

Zobowiązać do wykonania niniejszego Zarządzenia Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych, Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Dyrektora Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju oraz Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Muter, dnia: 2018-02-08
utworzony: 05-02-2018 / modyfikowany: 23-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu