Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.42.2018

Zarządzenie Nr OR . 42 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Rady Programowej przyszłego Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Radę Programową przyszłego Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

§ 2.

Do członkostwa w Radzie zaproszeni zostają:

Henryk Mercik – Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Województwa Śląskiego;

Janusz Szpytko – II Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Wykładowca Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie;

Bartłomiej Szewczyk –  Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;

Andrzej Kiełbus – Wykładowca Politechniki Śląskiej w Gliwicach;

Adam Hajduga – Kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego w Urzędzie  

Marszałkowskim Województwa Śląskiego;

Adam Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury.

 

W skład Rady ze strony Miasta Chorzów wchodzą:

Wiesław Ciężkowski – Wiceprzewodniczący Rady, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych;

Mariusz Jankowski – Sekretarz Rady, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Chorzów ds. Obsługi Inwestora;

Rafał Zaremba – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie;

§ 3.

Do zadań Rady Programowej należy zapewnienie merytorycznego wsparcia dla zespołu ds. realizacji projektu: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w którego ramach ma powstać Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz zaproponowanie schematu organizacyjno-funkcjonalnego dla tej instytucji.

§ 4.

Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Programowej zapewnia Pełnomocnik Prezydenta Miasta Chorzów ds. Obsługi Inwestora.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Mariusz Jankowski, dnia: 2018-02-13
utworzony: 09-02-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu