Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.50.2018

Zarządzenie Nr OR . 50 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Zespół ds. realizacji projektu: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zwanego dalej „Projektem”, w którego ramach ma powstać Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

Marcin Michalik – Przewodniczący Zespołu;

Mariusz Jankowski – Zastępca Przewodniczącego ;

Joanna Marczyk - Główny Księgowy Projektu;

Anna Kowalska-Wyrwich - Specjalista ds. realizacji umowy o dofinansowanie i umowy partnerskiej;

Ryszard Szopa – Konserwator Miejski sprawujący nadzór konserwatorski w ramach projektu;

Piotr Wybraniec - Koordynator ds. eksponatów i wystawy stałej;

Wojciech Bochenek - Specjalista ds. zamówień publicznych;

Krzysztof Wierzbicki - Specjalista ds. nadzoru budowlanego;

Waldemar Cieśla - Specjalista ds. nadzoru budowlanego;

Ewa Szura – Radca Prawny

§ 3.

Do zadań zespołu należy realizacja Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie, umową partnerską z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz wytycznymi wynikającymi z powierzonych zakresów obowiązków.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz Jankowski, dnia: 2018-02-20
utworzony: 15-02-2018 / modyfikowany: 16-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu