Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.63.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.52.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.02.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 63 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

Na podstawie art.18 ust.8, art.183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.487, z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Kontrola przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywana jest pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
 2. Do kontroli stosuje się rozdział 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz.2168, z późn. zm.).

§ 2.

 1. Kontrole bieżące i doraźne dokonywane są zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Plan kontroli bieżących opracowywany jest po uprzednim przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z art. 78a ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz.2168, z późn. zm.).
 3. Kontrole doraźne przeprowadzane są w związku z art. 78a ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz.2168, z późn. zm.).

 § 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.47.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich oraz przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2018-03-06
utworzony: 07-03-2018 / modyfikowany: 25-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu