Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.67.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.224.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 16.11.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 67 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 marca 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 – z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu § 12 skreśla się.

 2. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 13:
  - w ust. 1 wyrazy „oraz Pełnomocnik” skreśla się.
  - w ust. 1 lit. a) po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
    „4) Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.”
  - w ust. 1 lit f) skreśla się.

 3. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 17 wyrazy „i Pełnomocnicy Prezydenta” skreśla się.

 4. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 18 wyraz „Pełnomocnikiem” skreśla się.

 5. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 19 wyraz „Pełnomocnik” skreśla się.

 6. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

  㤠22a.
  1. W Urzędzie Miasta działa Pełnomocnik ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.
  2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
  1) kreowanie polityki Miasta w zakresie polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej mieszkańców,
  2) reprezentowanie Prezydenta w działaniach związanych z realizacją polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej mieszkańców,
  3) koordynowanie działań związanych z realizacją polityki zdrowotnej, programów prozdrowotnych i programów związanych z aktywizacją społeczną mieszkańców z jednostkami Miasta oraz innymi podmiotami realizującymi i współpracującymi w realizacji ww. zadań.

 7. W Rozdziale IX Zakresy działania Wydziałów § 42 Wydział Ochrony Środowiska otrzymuje brzmienie:

  § 42. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:

  1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:
  1) opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  2) opłat za wydanie kart wędkarskich,
  3) opłat za udzielanie informacji o środowisku,
  4) opłat za usługi wodne.

  2. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w następującym zakresie:
  1) wykonania usługi ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska (ochrony środowiska: przed odpadami, zanieczyszczeniami pyłowo-gazowymi, ochrony przyrody, ochrony przed hałasem, prawa wodnego),
  2) edukacji ekologicznej,
  3) dofinansowania modernizacji ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych,
  4) finansowanie i dofinansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska ujętych w planie finansowym na dany rok.

  3. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:
  1) zadań związanych z problematyką ochrony środowiska i przyrody,
  2) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony powietrza i przyrody oraz gospodarki odpadami.

  4. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:
  1) opiniowanie zadań, programów, projektów itp.,
  2) określenie sposobu i kosztów realizacji zadań, programów itp.,
  3) pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na realizację zadań ekologicznych kompetencyjnie przydzielonych,
  4) przygotowywanie projektów rocznych planów przychodów budżetowych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i rozchodów tych środków,
  5) zlecanie prac naukowo-badawczych dokumentujących stan środowiska naturalnego,
  6) przygotowywanie umów cywilno-prawnych udzielenia dotacji z budżetu miasta na realizację zadań ochrony środowiska,
  7) opiniowanie przedsięwzięć gospodarczych w zakresie ochrony środowiska.

  5. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
  1) ochrony środowiska przed odpadami i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
  2) ochrony zieleni zabytkowej.

  6. Wykonywanie następujących czynności w zakresie planowania i realizacji następujących zadań:
  1) nadzorowanie realizacji prac,
  2) odbiór zrealizowanych umów i zleceń,
  3) nadzór i koordynacja nad sporządzaniem planów i programów w zakresie ochrony środowiska dla Miasta,
  4) nadzór i koordynacja nad sporządzeniem map akustycznych dla Miasta,
  5) opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
  6) opiniowanie Programu ochrony powietrza dla województwa.

  7. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:
  1) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, wynikającym ze zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie.
  2) ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mającym wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
  3) opiniowanie koncesji na:
  - poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
  - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.
  4) uzgadnianie:
  a) koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla,
  b) decyzji inwestycyjnej dotyczącej fazy wydobywania.
  5) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie zostaną spełnione następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność prowadzona będzie metodą odkrywkową oraz bez użycia materiałów strzałowych.
  6) zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych w sprawach dotyczących:
  - złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości 20 000 m³ w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
  - ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m³/h,
  - badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
  - odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m³/h,
  - warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
  7) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz przyjmowanie dokumentacji geologicznej wykonanej na podstawie tych robót.
  8) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.
  9) Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego.
  10) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
  11) wprowadzanie i zniesienie na terenie miasta form ochrony przyrody (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne, pomnik przyrody).
  12) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, w tym naliczanie i pobieranie opłat oraz odraczanie terminu uiszczania opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.
  13) umarzanie lub pobieranie należności z tytułu naliczonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
  14) wymierzanie kar pieniężnych za:
  - usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  - usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  - zniszczenie drzewa lub krzewu;
  - uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
  - usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu w przypadku zgłoszeń;
  - usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed terminem przewidzianym do wniesienia sprzeciwu.
  15) odraczanie terminu płatności kar nałożonych za zniszczenie drzewa lub krzewu.
  16) potwierdzanie faktu w terenie stwierdzającego złomy lub wywroty.
  17) wydawanie zaświadczeń o braku wniesienia sprzeciwu w sprawach dotyczących zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  18) wydawanie zaświadczeń dotyczących informacji czy nieruchomości są objęte uproszczonym planem urządzania lasu.
  19) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt gatunków objętych ochroną prawa EU.
  20) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
  21) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
  22) wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację sprzętu pływającego do połowu ryb.
  23) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców.
  24) wydawanie zgody na przetrzymywania zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego  uszkodzenia ciała na okres 6 miesięcy.
  25) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
  26) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.
  27) opiniowanie rocznych planów łowieckich.
  28) wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, w tym na wydobywanie odpadów ze składowisk i zwałowisk odpadów.
  29) nakładanie obowiązku gospodarowania odpadami z wypadków lub gospodarowanie odpadami z wypadków kiedy egzekucja jest bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
  30) wydawanie i cofanie zezwoleń na: zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  31) nakazanie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
  32) opiniowanie zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów (na wniosek marszałka województwa) pod względem zgodności takiej działalności z przepisami prawa miejscowego.
  33) wydawanie i uchylanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń emitowanych substancji oraz innych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza.
  34) prowadzenie postępowania kompensacyjnego.
  35) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla szczególnych rodzajów instalacji.
  36) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
  37) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla szczególnych rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wydawanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  38) uzgadnianie warunków rekultywacji terenu.
  39) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla niektórych inwestycji.
  40) nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko, obowiązku ograniczenia takiego oddziaływania oraz nakładanie obowiązku przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego.
  41) wydawanie zakazu użytkownikowi maszyny lub innego urządzenia oraz nakazu wykonywanie czynności zmierzających do ograniczenia uciążliwości dla środowiska.
  42) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  8. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
  1) prowadzenie ewidencji osób fizycznych dofinansowanych z budżetu miasta w ramach  realizacji zadań dotyczących likwidacji niskiej emisji,
  2) prowadzenie ewidencji kart wędkarskich,
  3) prowadzenie rejestru zwierząt, których obrót podlega ograniczeniom prawa UE,
  4) prowadzenie rejestru złomów i wywrotów,
  5) prowadzenie rejestru zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  6) prowadzenie rejestru sprzętu pływającego,
  7) przygotowanie i przekazywanie sprawozdań, analiz zgodnie z zapisami ustaw,
  8) prowadzenie czynności kontrolnych, w tym oględzin, przeglądów i inspekcji w zakresie powierzonych zadań zgodnie z zapisami ustaw.

  9. Zlecanie wykonywanie analiz, projektów i  innych opracowań w zakresie:
  ochrony środowiska: przed odpadami, zanieczyszczeniami pyłowo-gazowymi, ochrony przyrody, ochrony przed hałasem, ochrony środowiska gruntowo-wodnego.”

 8. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia - schemat organizacyjny:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny - stan na dzień 19.03.2018 r. ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-03-16
utworzony: 16-03-2018 / modyfikowany: 20-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu