Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.71.2018

Zarządzenie Nr OR . 71 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Katowickiej 34.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 34, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3002/253 o powierzchni 706 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00001446/9 prawem przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Katowickiej 36, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 1021/253 o powierzchni 545 m2, 2999/253 o powierzchni 26 m2, 3000/253 o powierzchni 28 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00005107/9 oraz przy ul. Katowickiej 38 obejmującej działki o numerach geodezyjnych 3359/253 o powierzchni 2 m2, 3360/253 o powierzchni 816 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00004202/8.
  2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości władających do urządzenia i utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Ograniczyć okres trwania służebności przechodu do pięciu lat.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2018-03-22
utworzony: 20-03-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu