Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.74.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR SK.8.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 01.06.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 74 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 marca 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.), art. 9 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2343 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r. Nr 289 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016r. poz.1864), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 roku pn. „Zasady prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz niebędącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów”, w rozdziale VII „Instrukcja w sprawie obiegu w Urzędzie Miasta Chorzów dokumentów dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych", § 1. Dokumentacja środków trwałych i jej obieg, w pkt 2 ppkt 6) dodać literę f), która otrzymuje brzmienie: "Dla dokumentu MT dodatkowo wprowadza się obowiązek zastosowania elektronicznego obiegu dokumentów".

§ 2.

Pozostałe postanowienia Załącznika do Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3.

Odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego zarządzenia są Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Liniewiecka, dnia: 2018-03-23
utworzony: 26-03-2018 / modyfikowany: 06-06-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu