Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.90.2018

Zarządzenie Nr OR . 90 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia osób do oceny wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 25 ust. 2a pkt2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 603),

z a r z ą d z a:

§ 1.

 1. Wyznaczyć niżej wymienione osoby do oceny wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925, z późn. zm.):

  1) Pani Jadwiga Cudzich - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
  2) Pani Mariola Sawera - pracownik Wydziału Polityki Społecznej
  3) Pani Marzena Woźniak - pracownik Wydziału Polityki Społecznej
  4) Pani Grażyna Zyzik - pracownik Wydziału Inwestycji Komunalnych
  5) Pan Piotr Kaczmarczyk - pracownik Wydziału Inestycji Komunalnych

 2. Wyznaczone osoby działać będą w ramach zespołów składających się przynajmniej z dwóch osób po jednej z Wydziału Polityki Społecznej i z Wydziału Inwestycji Komunalnych. Dyrektor odpowiedniego Wydziału każdorazowo wskaże osobę lub osoby, które wejdą w skład zespołu dokonującego oceny.

 3. W razie nieobecności wszystkich wskazanych w ramach jednego Wydziału osób, Dyrektor tego Wydziału wyznaczy w zastępstwie innego pracownika do udziału w pracach zespołu.

 4. Ocena wymagań, o których mowa w ust. 1, będzie podstawą do wydania opinii wskazanej w art. art. 25 ust. 2a pkt2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 603).

 § 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej oraz Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Komunalnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2018-04-23
utworzony: 20-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu