Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.95.2018

Zarządzenie Nr OR . 95 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz nadania Regulaminu określającego procedurę utworzenia i prowadzenia listy oraz powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zarządza:

§ 1.

 1. W celu usprawnienia postępowań administracyjnych wymagających sporządzenia operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiących podstawowy dowód w sprawie, w związku z koniecznością powołania w postępowaniu administracyjnym biegłego posiadającego wiadomości specjalne – tworzy się listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, dotyczących:
  1)  ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
  2)  ustalenia odszkodowań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
  3)  ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 2. Lista, o której mowa w ust. 1 jest jawna i ma charakter otwarty oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 3. Nadaje się Regulamin określający procedurę utworzenia i prowadzenia listy, o której mowa w ust. 1 oraz powoływania biegłych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 4. Listę, o której mowa w ust. 1 prowadzi Wydział Zarządzania Nieruchomościami Referat Zarządzania Nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Regulaminu ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2018-04-26
utworzony: 24-04-2018 / modyfikowany: 17-08-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu