Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.102.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.153.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 02.07.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 102 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U.z 2017r., poz.59 ze zm. ) – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Określić zasady przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz zasady zwrotu kosztów przejazdu, gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, przy zachowaniu zasad oszczędności i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

§ 2.

 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 jest skierowane do:
  a) niepełnosprawnych dzieci 5-cio i 6-letnich oraz dzieci, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego),
  b) uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej,
  c) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat,
  d) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna- do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania),
  e) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania),
  f) w szczególnych przypadkach dowozem mogą zostać objęte dzieci niepełnosprawne 3 i 4 letnie, objęte wychowaniem przedszkolnym.

 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 może być realizowane w formie:
  a) bezpłatnego zbiorowego transportu zapewnionego przez Wykonawcę wyłonionego poprzez wszczęte postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego,
  b) zwrotu kosztów dojazdu samochodem osobowym na trasie dom – placówka – dom, przy czym odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką jest rozumiana jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca,
  c) zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (KZK GOP, MZKP, PKP, Koleje Śląskie).
 3. W sprawach spornych w zakresie ilości kilometrów, zastosowanie będą miały wskazania mapy Google, gdzie właściwą trasą będzie najkrótsza odległość mierzona w kilometrach od miejsca zamieszkania ucznia do placówki/ ośrodka, w dniu podpisania umowy.

§ 3.

 1. Wybór jednej z form wymienionych w § 2 ust. 2 następuje na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który należy złożyć w terminie:
  a) do 30 kwietnia każdego roku w przypadku transportu zbiorowego,
  b) do 31 sierpnia każdego roku w przypadku kontynuacji przejazdu samochodem oraz środkami komunikacji publicznej.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1  wraz z wymaganymi dokumentami określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia do momentu jego uzupełnienia.
 4. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 1  rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

§ 4.

 1.  W przypadku wyboru bezpłatnego zbiorowego transportu:
  a) rodzic/opiekun prawny zostaje powiadomiony telefonicznie przez Wykonawcę o miejscu i godzinie odbioru/powrotu dziecka,
  b) godziny przewozów do placówki i odbioru uzgodnione zostaną po podaniu przez placówki planu zajęć i mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego,
  c) w przypadku organizacji przewozu do danej jednostki oświatowej dla dwóch i więcej uczniów, zasadą jest dowiezienie wszystkich uprawnionych do przewozu dzieci/ uczniów na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej oraz odbiór z zajęć kończących się najpóźniej,
  d) uczniowie, którzy zostają dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć lub gdy zakończyli już zajęcia, korzystają z opieki w świetlicy,
  e) przewoźnik przejmuje opiekę nad dziećmi od chwili odebrania dziecka od rodzica/opiekuna prawnego do momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi i odwrotnie. Przez miejsce odbioru zamawiający rozumie miejsce przed budynkiem zamieszkania dziecka. W przypadku kiedy odbiór dziecka przed budynkiem zamieszkania dziecka nie jest możliwy ze względu na brak dojazdu lub inne zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, opiekun odbiera dziecko z innego uzgodnionego z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka punktu w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania dziecka.

§ 5.

 1. Zasady zwrotu kosztów, w zależności od formy dowozu dziecka niepełnosprawnego, o której mowa w §2 ust. 2 pkt. b i c  są określone w umowie pomiędzy Prezydentem Miasta Chorzów a rodzicem/opiekunem:
  a)  w przypadku dowozu ucznia przez opiekuna samochodem osobowym, wzór umowy stanowi załącznik nr 2 Zarządzenia,
  b) w przypadku przejazdu ucznia środkami komunikacji miejskiej (KZK GOP, MZKP, PKP, Koleje Śląskie), wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 2. W przypadku korzystania z internatu zwrot kosztów następuje za ilość dni, w których następował dowóz dziecka, a nie za dni obecności w ośrodku.
 3. Umowa jest zawarta na czas określony, tj. czas trwania roku szkolnego.
 4. W szczególnych przypadkach umowa może zostać zawarta podczas trwającego już roku szkolnego oraz na czas wakacji (w przypadku ośrodków i placówek nieferyjnych).
 5. Umowy zawarte na rok szkolny 2017/2018 podlegają zasadom niniejszego zarządzenia - od dnia jego wejścia w życie - bez konieczności zmiany warunków tychże umów.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 186.2017 z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 maja 2018r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2018-05-11
utworzony: 11-05-2018 / modyfikowany: 03-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu