Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.103.2018

Zarządzenie Nr OR . 103 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1868 z późn.zm.), art. 29 ust.1 pkt 2 i art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zmianami), art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 ze zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn.zm.) oraz § 1, § 3, § 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.):

zarządzam:

§ 1.

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

  • Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie,
  • Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Katowickiej 64  w Chorzowie.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2018-05-14
utworzony: 14-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu