Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.109.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.224.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 16.11.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 109 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 maja 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 13 lit. d) po pkt. 6) dodaje się pkt 6a) w brzmieniu:

  „10) Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych.”

 2. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 26 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:

  „3a) Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)”.

 3. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 27 skreśla się pkt 2)

 4. W Rozdziale VII Zadania Dyrektorów Wydziałów w § 31

  - po pkt 10 dodaje się pkt 10a) w brzmieniu:
  „10a) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień polityki bezpieczeństwa oraz przepisów dot. ochrony danych osobowych;”

 5. W Rozdziale VIII Zadania Wydziałów w § 31 po pkt 8 dodaje się punkty 8a, 8b, 8c w brzmieniu:

  „8a) zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań wydziału;
  8b) konsultowanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych planowanych zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także nowych procedur i informacji w tym zakresie;
  8c) współpraca z IOD w zakresie realizacji wniosków w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą.”

 6. W Rozdziale IX Zakresy działania Wydziałów § 48 Wydział Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie:

  „§ 48. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

  1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:
  1) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2) opłaty za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego i niezarobkowego krajowego przewozu drogowego,
  3) opłaty za wydawane dokumenty i oznaczenia związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz tablice rejestracyjne,
  4) opłaty za wydane dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami,
  5) opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców.

  2. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:
  1) zakup usług dotyczących pomocy osobom bezrobotnym przy podejmowaniu działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach punktu porad,
  2) zakup druków i spersonalizowanych dokumentów związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
  3) zakup druków oraz spersonalizowanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

  3. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:
  1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów,
  2) ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów,
  3) określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
  4) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych,
  5) udzielania poprzez inne podmioty pomocy osobom bezrobotnym przy podejmowaniu działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach punktu porad,
  6) lokalizacji ośrodków gier,
  7) określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką,
  8) obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatudnionego,
  9) określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami,
  10) ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów.

  4. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta z zakresu:
  a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów,
  b) ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów,
  c) określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
  d) określania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych,
  e) opiniowania lokalizacji ośrodków gier,
  f) określania przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową,
  g) obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego,
  h) określania stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami,
  i) ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów,
  2) opracowywanie i wykonywanie umów zawartych z innymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy osobom bezrobotnym przy podejmowaniu działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach punktu porad,
  3) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  4) zasięganie opinii jednostki pomocniczej w sprawie podejmowania uchwał, o których mowa w ppkt 1a–c,
  5) koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie pomocy dla repatriantów.

  5. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:
  1) przyjmowanie, przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG); archiwizowanie wniosków przez okres 10 lat od dokonania wpisów oraz ich niszczenie – nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  2) wydawanie, odmowa, zmiana, wygaśnięcie i cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
  3) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
  4) wydawanie zezwoleń przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,
  5) wydawanie, zmiana, wygaśnięcie, cofnięcie i odmowa udzielenia uprawnień na krajowy transport drogowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6) wydawanie duplikatów decyzji, zaświadczeń oraz wtórników licencji i zezwoleń,
  7) przyjmowanie zgłoszeń/aktualizacji zgłoszenia przedsiębiorcy do ewidencji innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, zakładanie karty ewidencyjnej, jej aktualizowanie, wpisywanie nowego innego obiektu lub zmiany do „Ewidencji Obiektów Turystycznych” prowadzonej przez GUS oraz wykreślanie innego obiektu z ewidencji,
  8) wydawanie decyzji w sprawie zaszeregowania, odmowy, uchylenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego, nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich, wykreślenia obiektu hotelarskiego.
  9) rejestracja pojazdów,
  10) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  11) sprawowanie nadzoru nad kierującymi,
  12) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców,
  13) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
  14) prowadzenie ewidencji ludności,
  15) wydawanie dowodów osobistych,
  16) nadzór nad przebiegiem zgromadzeń,
  17) nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji działających lub mających siedzibę albo oddział na terenie miasta, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej,
  18) przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej (rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej w chwili ogłoszenia).

  6. Wykonywanie następujących czynności materialno – technicznych i wydawanie decyzji:
  1) prowadzenie rejestru zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
  2) prowadzenie rejestru stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  3) prowadzenie rejestru zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
  4) prowadzenie rejestru zezwoleń przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,
  5) przygotowywanie naliczeń opłat za uprawnienia transportowe, korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  6) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  7) wydawanie zaświadczeń o wpisie zgłoszonego obiektu do ewidencji innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie,
  8) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej do roku 1939 oraz od roku 1945 do 31.12.2011 r. na podstawie posiadanych rejestrów,
  9) wprowadzanie wymaganych danych dotyczących licencji, zezwoleń (udzielenie, wygaśnięcie, cofnięcie, utrata, przeniesienie) do CEIDG i Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD),
  10) organizowanie pracy komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką,
  11) weryfikacja osób bezrobotnych, którym udzielono pomocy przy podejmowaniu działalności gospodarczej w ramach umów zawartych z innymi podmiotami,
  12) przekazywanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcom,
  13) wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej de minimis udzielanej przedsiębiorcom w formie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  14) wydawanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdu,
  15) kierowanie na badania techniczne pojazdów,
  16) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu, dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe,
  17) wydawanie decyzji o zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu pojazdu,
  18) przyjmowanie do depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy,
  19) dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych,
  20) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu w pojazdach cech identyfikacyjnych,
  21) wpisywanie do rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz dokonywanie zmian w rejestrze,
  22) wpisywanie do rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz dokonywanie zmian w rejestrze,
  23) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
  24) wydawanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
  25) przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych w uprawnieniach do kierowania pojazdami,
  26) kierowanie kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem na egzaminy kontrolne, badania lekarskie i psychologiczne,
  27) generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę identyfikującego osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, udostępniania go ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania oraz aktualizowanie i archiwizowanie danych w systemie teleinformatycznym,
  28) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,
  29) dokonywanie wpisów instruktorów i wykładowców do ewidencji, wydawanie legitymacji oraz skreślenie z ewidencji,
  30) sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób obiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, kursu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy o kierujących pojazdami,
  31) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
  32) prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  33) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały oraz czasowy, stałego i czasowego wyjazdu za granicę oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
  34) udostępnianie na wniosek, danych osobowych, w tym danych archiwalnych, podmiotom uprawnionym oraz posiadającym interes prawny do ich uzyskania,
  35) prowadzenie rejestru udostępnień danych osobowych
  36) udostępnianie danych statystycznych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
  37) występowanie do właściwego Ministra o nadanie lub skasowanie numeru ewidencyjnego PESEL,
  38) bieżąca aktualizacja danych osobowych w rejestrze mieszkańców, w rejestrze zamieszkania cudzoziemców i w rejestrze PESEL
  39) wydawanie decyzji administracyjnych rozstrzygających o charakterze pobytu w sprawach związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem oraz uchyleniem czynności zameldowania,
  40) informowanie właściwych organów o zmianach w zakresie prowadzonej ewidencji,
  41) prowadzenie archiwum ewidencji ludności
  42) wydawanie zaświadczeń z archiwum ewidencji ludności
  43) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  44) przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,
  45) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
  46) przesyłanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego do organu, który był wystawcą dowodu osobistego,
  47) unieważnianie dowodów osobistych,
  48) wydawanie nowych dowodów osobistych,
  49) wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego
  50) wydawanie decyzji o unieważnieniu dowodu osobistego
  51) wydawanie zaświadczeń i kserokopii z akt dowodów osobistych,
  52) sprawdzanie zgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w dostępnych dokumentach, rejestrach i ewidencjach,
  53) wydanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  54) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych podmiotom upoważnionym,
  55) wysyłanie zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego do innych organów gmin,
  56) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
  57) prowadzenie rejestru odnalezionych dowodów osobistych,
  58) powiadamianie Punktu Konsultacyjnego Systemu Informacji Schengen o odnalezieniu dokumentu zgłoszonego jako utracony oraz o utracie dokumentu unieważnionego ze względu na zmianę danych,
  59) kierowanie do właściwego Wojewody lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w Krajowym Zbiorze Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w sprawach cudzoziemców     
  60) przyjmowanie zawiadomień w sprawie odbycia zgromadzeń oraz nadzór nad ich przebiegiem w mieście,
  61) przyjmowanie podań do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego oraz w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
  62) nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji działających lub mających siedzibę albo oddział na terenie miasta, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej,
  63) zabezpieczenie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  64) przyjmowanie, opiniowanie i wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  65) przyjmowanie, opiniowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  66) przyjmowanie, opiniowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

  7. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
  1) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2) kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chorzów,
  3) kontrola w zakresie zgodności wykonywania krajowego transportu drogowego i niezarobkowego krajowego przewozu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielanej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
  4) ocena spełnienia wymagań i kontrola pól biwakowych oraz kontrola innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
  5) dokonywanie czynności kontrolnych w ramach nadzoru sprawowanego przez Prezydenta w zakresie działalności przedsiębiorstw prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów i Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Chorzowa,
  6) przeprowadzanie wizji w miejscu zamieszkania, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie zameldowania, wymeldowania i uchylenia zameldowania,
  7) obsługa w miejscu zamieszkania dla osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych w celu potwierdzenia tożsamości i uzyskania wzoru podpisu w związku ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz doręczanie nowego dowodu osobistego,

  8. W ramach wydziału działają:
  1) Referat Komunikacji (oznaczenie akt SO-I),
  2) Referat Administracyjno-Wojskowy (oznaczenie akt SO-II),
  3) Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (oznaczenie akt SO-III),
  4) Referat Działalności Gospodarczej (oznaczenie akt SO-V).”

 7. W Rozdziale IX Zakresy działania Wydziałów § 62 Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych otrzymuje brzmienie:

  „§ 62. Do zadań Biura Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:

  1. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
  1) informowanie administratora danych o jego obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych;
  2) wspieranie administratora danych oraz doradztwo w zakresie prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzana danych osobowych ;
  3) monitorowanie i kontrolowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  4) wspieranie administratora danych w obsłudze naruszeń ochrony danych osobowych ;
  5) wspieranie administratora w realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  6) planowanie i zlecanie audytu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  7) planowanie budżetu biura

  2.  Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
  1) tworzenie, aktualizacja i opiniowanie dokumentacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych,
  2) wydawanie poświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych;
  3) prowadzenie rejestru naruszeń, rejestru udostępnień danych na zlecenie administratora;

  3. Wykonywanie analiz, projektów, sprawozdań i innych opracowań w zakresie:
  1) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i kategorii czynności  na polecenie administratora danych;
  2) prowadzenie ewidencji upoważnień osób przetwarzających dane osobowe;
  3) identyfikacja, ocena oraz monitorowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
  4) udzielanie zaleceń i konsultowanie oceny skutków dla ochrony danych przed planowanymi w Urzędzie operacjami przetwarzania danych ;
  5) przedstawianie administratorowi wyników audytów i sprawdzeń;
  6) wydawanie rekomendacji oraz zaleceń w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji praw osób, których dane dotyczą;

  4. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
  1) monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
  2) kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe w formie papierowej,
  3) kontrola i monitorowanie naruszeń ochrony danych osobowych,
  4) audyty i sprawdzenia u podmiotów przetwarzających;

  5. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
  1) prowadzenie lub organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych osobowych;
  2) monitorowanie zmian przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i informowanie o nich pracowników urzędu;
  3) współpraca i konsultacje z organem nadzorczym,
  4) udzielanie informacji, wyjaśnień osobom zainteresowanym w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie;
  5) inicjowanie działań promocyjnych dla mieszkańców dot. ochrony danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą”

 8. W Rozdziale X Zasady podpisywania pism i dokumentów w § 67 dopisuje się pkt 3) w brzmieniu:

  „3) podpisywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez Sekretarza funkcji Administratora Danych Osobowych.”

 9. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny - stan na dzień 25.05.2018 r. ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-05-23
utworzony: 22-05-2018 / modyfikowany: 20-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu