Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.114.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.123.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.05.2019 R.

Zarządzenie Nr OR .114 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 maja 2018 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.13.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić w Zarządzeniu Nr OR.13.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018r. następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „Powołać Komisję Przetargową w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  3. Członek Komisji  – Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
  4. Członek Komisji  – Dyrektor Wydziału Geodezji
  5. Członek Komisji – Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestora.
  6. Członek Komisji  – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów”.

 2. § 5 otrzymuje brzmienie:
  „W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Dyrektorów Wydziałów powołanych do pracy w Komisji Przetargowej – ich zadania przejmują Zastępcy Dyrektorów lub osoby przez nich wyznaczone, natomiast w przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – jego zadania przejmuje osoba przez niego wyznaczona”.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2018-05-24
utworzony: 25-05-2018 / modyfikowany: 23-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu