Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.134.2018

Zarządzenie Nr OR . 134 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 czerwca 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 2237 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Procedurze postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r., wprowadzić następujące zmiany:

 1. w § 5 ust.12 dopisać zdanie:
  „Wzór umowy o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej procedury”;
 1. w § 5 ust.13 w miejsce: „załącznik Nr 3” wpisać: „załącznik Nr 4”;
 2. w § 6 ust.1 dopisać zdanie:
  „Wzór sprawozdania z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej procedury”;
 3. § 6 ust.4 po słowach: „o realizację zadania” dopisuje się: „jak i w przypadku współfinansowania zadania, ze środków finansowych własnych oferenta (przez środki finansowe własne oferenta rozumie się środki własne oraz środki pozyskane z innych źródeł)”;
 4. dotychczasowy załącznik Nr 3 „Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania” staje się załącznikiem Nr 4 i otrzymuje nowe następujące brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 5. dodać załącznik Nr 3 „Wzór umowy o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego” w brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 6. dodać załącznik Nr 5 „Wzór sprawozdania z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego” w brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2018-06-18
utworzony: 08-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu