Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.156.2018

Zarządzenie Nr OR . 156 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w postaci w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXIX/731/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego 15-17, uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XIX/307/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów oraz uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/780/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wyrazić zgodę na objęcie przez Miasto Chorzów udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w ilości 1387 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy (pięćset złotych), czyli o łącznej wartości 693.500,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i pokrycie tych udziałów aportem w postaci prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi:

 • 2175/222 o powierzchni 418 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001355/4,
 • 2174/221 o powierzchni 506 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001449/0,
 • 2171/218 o powierzchni 836 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00008380/7,
 • 3577/217 o powierzchni 308 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006941/4,
 • 3575/216 o powierzchni 344 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006938/0,
 • 3634/216 o powierzchni 226 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006938/0,
 • 3633/216 o powierzchni 273 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009476/4

oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego w Chorzowie, o łącznej wartości 693.500,00 zł brutto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), w tym:

 • wartość nieruchomości – 340.647,15 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług w wysokości 78.348,35 zł, wyniesie łącznie 418.996,00 zł brutto,
 • wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego – 223.173,98 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług w wysokości 51.330,02 zł, wyniesie łącznie 274.504,00 zł brutto.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-08-09
utworzony: 05-07-2018 / modyfikowany: 10-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu