Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.165.2018

Zarządzenie Nr OR . 165 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1510)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”  w 2018 r.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie przewodniczący oraz 4 członków.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w §1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodnicząca:
  Bożena Łuczyńska - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej

  2) Członkowie:
  Małgorzata Błaszczyńska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  Sylwia Fojcik - Podinspektor w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2018-08-21
utworzony: 16-08-2018 / modyfikowany: 21-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu