Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.168.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.114.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.05.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 168 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

o zmianie  zarządzenia nr OR.155.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01 września 2017r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 994 ze zm.), art. 32 ust. 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 995 ze zm. ), art. 8 ust.15, art.11, art. 29 ust.1 pkt.3, art. 57 ust. 1 i 2 prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018, poz.996 ze zm.), art. 44 ust 3 pkt 1 oraz art. 69 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz. 2077 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr. OR.155.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa, § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. W przypadku pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 – 8, łączny limit etatów, przysługujących w przedszkolu, szkole lub zespole szkół w danym roku budżetowym ustalany jest na podstawie średniej liczby wydawanych obiadów, określonej w sporządzanych przez szkoły raportach żywieniowych z okresu od października roku poprzedniego do marca danego roku budżetowego.
 2. Raporty żywieniowe, o których mowa w ust. 1, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły szkół składają w księgowości ZEFO w okresach miesięcznych, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzany jest raport.
 3. Wymiar etatu pomocy nauczyciela w przedszkolach ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pobytu dzieci trzyletnich, w grupie liczącej co najmniej 13- dzieci w danym roku szkolnym.
 4. Sprawy dotyczące zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach nieuregulowane niniejszym zarządzeniem podlegają uzgodnieniu z Zastępcą Prezydenta Miasta.

§ 2.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr OR 155.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa w tabeli Przedszkola wykreśla się kolumnę „Pomoc nauczyciela” .

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr. OR. 155.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa  nie ulegają zmianie.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2018-08-27
utworzony: 21-08-2018 / modyfikowany: 22-05-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu