Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.173.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.224.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 16.11.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 173 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale IX Zakresy działania Wydziałów § 43 Wydział Organizacyjny i Kadr

  1) w ust. 3 pkt 10) otrzymuje brzmienie:
  „10) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta”,

  2) w ust. 6 pkt 8) skreśla się.

 2. W Rozdziale IX Zakresy działania Wydziałów § 47 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
  „6. W ramach Wydziału działa:
  1)   Referat Prasowy i Mediów Społecznościowych (oznaczenie akt: PR-I)”.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-08-28
utworzony: 27-08-2018 / modyfikowany: 31-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu