Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.180.2018

Zarządzenie Nr OR . 180 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji księgowej wybranych środków trwałych ST_GMINA zgodnie z harmonogramem na rok 2018

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1, ust. 3d Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji, z późn. zm.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację dokumentacji księgowej wybranych środków trwałych ST_GMINA zgodnie z harmonogramem na rok 2018

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów, powołanej Zarządzeniem Nr OR.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku, z późn. zm.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu księgowego na dzień 31.08.2018 roku, w terminie od 3.09.2018r. do 8.10.2018r.

§ 4.

Zobowiązuję komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji.
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 8.10.2018r.

§ 5.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminów, o których mowa w § 3, sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2018-08-29
utworzony: 30-08-2018 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu