Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.182.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.83.2024 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.03.2024 R.

Zarządzenie Nr OR . 182 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.174.2017 z dnia 13.10.2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom budżetowym miasta Chorzów na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

W Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.174.2017  z dnia 13.10.2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom budżetowym miasta Chorzów na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 3 lit. c uzyskuje brzmienie:

potwierdzenie odbioru nagród rzeczowych zgodnie ze wzorem:

Rodzaj nagrody

Liczba nagród

Wartość jednostkowa nagrody /brutto/

Liczba nagrodzonych

Klasa/grupa przedszkolna/

zespół/drużyna wraz ze wskazaniem jednostki budżetowej/podmiotu, który reprezentuje

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                               ….............................................................          

                                                                                               Podpis Dyrektora jednostki budżetowej

2) § 5 ust. 3 lit. d  skreśla się.

3) Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie  ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom budżetowym miasta Chorzów na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2018-08-31
utworzony: 30-08-2018 / modyfikowany: 29-03-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu