Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.187.2018

Zarządzenie Nr OR . 187 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie: powołania Zespołu Rewitalizacji Miasta Chorzów

W związku z art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz.994 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/679/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2017r. w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023” Prezydent Miasta Chorzów

zarządza: 

§ 1.

 1. Powołać Zespół Rewitalizacji Miasta Chorzów, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział/jednostka/instytucja

Funkcja w Zespole

1

Marcin MICHALIK

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Technicznych i Rozwoju

Koordynator Zespołu

2

Jolanta KOCZUBIK

Biuro Funduszy Zewnętrznych  

Sekretarz Zespołu

3

Magdalena SEKUŁA

Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej
i Aktywizacji Społecznej

Członek Zespołu 

4

Iwona CIEŚLA

Biuro Funduszy Zewnętrznych  

Członek Zespołu 

5

Karolina KUBIŚ

Wydział Polityki Społecznej

Członek Zespołu 

6

Marcin CISZEWSKI

Wydział  Zasobów Komunalnych 

Członek Zespołu 

7

Zuzanna KURCZEK , zastępowana przez
Jolanta NOWOK

Wydział Usług Komunalnych

Członek Zespołu 

8

Piotr GALILEJCZYK

Wydział Inwestycji Komunalnych

Członek Zespołu 

9

Mariusz CUP

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Członek Zespołu 

10

Ryszard SZOPA

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Członek Zespołu 

11

Mariusz JANKOWSKI

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej - Obsługa Inwestora

Członek Zespołu 

12

Halina BULANDA

Ośrodek Pomocy Społecznej

Członek Zespołu 

13

Joanna BADURA-SITKO

Powiatowy Urząd Pracy

Członek Zespołu 

14

Adam ADAMUS

Zakład Komunalny PGM

Członek Zespołu 

15

Anna DŁUGAJCZYK

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Członek Zespołu 

16

Adam LAPSKI
zastępowany przez Aleksander FRANIASZ

Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki

Członek Zespołu 

17

Tomasz IGNALSKI, zastępowany przez Barbara WICHARY

Chorzowskie Centrum Kultury ;

Członek Zespołu 

 

§ 2.

 1. Do zadań Zespołu należy m.in.:
  a) monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji  projektów rewitalizacyjnych ujętych w „Lokalnym programem rewitalizacji Chorzowa 2023” ;
  b) sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji „Lokalnego programu rewitalizacji Chorzowa 2023” ;
  c) inicjowanie i przygotowywanie nowych projektów rewitalizacyjnych Miasta Chorzów;
  d) inicjowanie zmiany „Lokalnego programu rewitalizacji Chorzowa 2023”, w tym na uzasadniony wniosek podmiotów zewnętrznych;
  e) przyjmowanie wniosków o wpisanie projektu do „Lokalnego programu rewitalizacji Chorzowa 2023” ;
  f) przygotowywanie projektów aktualizacji „Lokalnego programu rewitalizacji Chorzowa 2023” ;
  g) koordynowanie programu rewitalizacji na obszarze Chorzowa;
  h) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych dotyczących zamierzeń rewitalizacyjnych;
  i) utrzymywanie współpracy z realizatorami projektów rewitalizacyjnych;
  j) tworzenie Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji pomiędzy partnerami rewitalizacji to jest: władzami gminy, sektorem biznesu, sektorem społecznym i mieszkańcami,
  k) współpraca z administracją rządową oraz samorządową w zakresie wykorzystania funduszy na realizacje projektów rewitalizacyjnych;
  l) inicjowanie i koordynowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 2. Zespół Rewitalizacji Miasta Chorzów podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.
 3. Pracami Zespołu, w tym zwoływaniem posiedzeń i ich prowadzeniem kieruje jego Koordynator, a w razie jego nieobecności – Sekretarz.
 4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Do udziału w pracach Zespołu można zapraszać przedstawicieli różnych środowisk oraz specjalistów w zakresie działań podejmowanych na obszarach objętych procesami rewitalizacji.
 6. Obsługę administracyjno–organizacyjną Zespołu powierza się Kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych.

§ 3.

 1. Za realizację Zarządzenia odpowiada Koordynator Zespołu, który raz w kwartale przedkłada Prezydentowi Miasta sprawozdanie z prac Zespołu, sporządzone w oparciu o dane ujęte w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 
 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

  

Załączniki do Zarządzenia Nr OR.187.2018:

 1. Załącznik nr 1 – Karta monitorująca przedsięwzięcia rewitalizacyjne na terenie Miasta Chorzów 

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

 osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2018-09-07
utworzony: 07-09-2018 / modyfikowany: 21-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu