Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.191.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.218.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DNIA 16.09.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 191 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie: przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) oraz art.41 i art.42 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku- Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.996 z późn.zm.)w związku z art.2 § 1 pkt 10 i art.20 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 17.06.1966r. postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz.1314, z późn.zm) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić „Instrukcję postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds.Społecznych.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/17/18 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2018 roku, w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 ]osoba odpowiedzialna za treść: Halina Wydor, dnia: 2018-09-11
utworzony: 10-09-2018 / modyfikowany: 16-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu