Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.207.2018

Zarządzenie Nr OR . 207 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 października 2018 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku o wprowadzeniu nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia o wprowadzeniu nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w  Rozdziale VI w § 12 dokonuje się następujących zmian:

 1. zmianie ulega  ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
  „3. W przypadku zamówień finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych obowiązują zapisy umów o dofinansowanie oraz wytyczne zgodne z zasadami wsparcia z funduszy zewnętrznych.”

 2. dodaje się ust. 4 i ust. 5 , w brzmieniu:
  „4.  Zaleca się opracowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznegow oparciu o postanowienia podrozdziału 6.5 Wytycznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku . Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego zobowiązany jest rozeznać rynek zamówień publicznych w obszarze przedmiotowego zamówienia oraz kierować się zasadą konkurencyjności, której przejawem jest przygotowane zapytanie ofertowe uwzględniające niezbędne elementy wskazane w wytycznych,  w tym właściwe dla przedmiotowego zamówienia kryteria oceny ofert,  upublicznienie ogłoszeniao zamówieniu, sporządzenie protokołu z postępowania dokumentującego wszystkie etapy postępowania o udzielanie zamówienia publicznego.”
  „5. Odpowiednie wytyczne do udzielenia zamówienia, w tym do zamówień, do których nie stosuje się zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dostępne będą są w Biurze Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Chorzów. W przypadku braku takowych wytycznych obowiązuje regulamin udzielania zamówień publicznych Miasta Chorzów”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom  Wydziałów realizujących zamówienia publiczne i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bernadeta Dziacko, dnia: 2018-10-08
utworzony: 02-10-2018 / modyfikowany: 08-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu