Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.228.2018

Zarządzenie Nr OR . 228 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) oraz § 4. ust. 3, § 31 ust. 4 c)  Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1 zlecam członkom Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie: Pani Katarzyna Hohuł–Musiała (Wydział Księgowości), Pani Agnieszka Chmiel (Wydział Księgowości), Pan Piotr Galilejczyk (Wydział Inwestycji Komunalnych) oraz Pan Zdzisław Moskal (Wydział Usług Komunalnych). Komisja ta zostaje powołana doraźnie na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, a po jej zakończeniu ulega rozwiązaniu.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić wg stanu księgowego na dzień 31.12.2018r. w terminie od 3.12.2018r. do 15.01.2019r.

§ 4.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15.01.2019r.

 § 5.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminu, o którym mowa w § 3. sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2018-11-22
utworzony: 22-11-2018 / modyfikowany: 22-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu