Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.229.2018

Zarządzenie Nr OR . 229 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. Poz. 994 z późn. zm. ) art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) oraz § 4. ust. 3, § 31 ust. 4 b)  Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1 zlecam członkom Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie: Pani Katarzyna Hohuł–Musiała (Wydział Księgowości), Pani Agnieszka Chmiel (Wydział Księgowości), Pani Katarzyna Macioł (Wydział Informatyki) oraz Pan Radosław Szmyra (Wydział Informatyki). Komisja ta zostaje powołana doraźnie na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, a po jej zakończeniu ulega rozwiązaniu.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić wg stanu księgowego na dzień 31.12.2018r. w terminie od 3.12.2018r. do 15.01.2019r.

§ 4.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15.01.2019r.

§ 5.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminu, o którym mowa w § 3. sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala



osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2018-11-22
utworzony: 22-11-2018 / modyfikowany: 22-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu