Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.233.2018

Zarządzenie Nr OR . 233 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów

W wykonaniu uchwały NR VII/68/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji NR VII w dniu 26 marca 2015 r. i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku nr 1 i 2 do zadania nr 2 oraz w załączniku nr 1 do zadania nr 6 i 7 stanowiącym załączniki do zarządzenia Nr OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów wprowadza się zmiany:

 1. Załącznik nr 1 do zadania nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Niniejszego zarządzenia.
 2. W załącznik nr 2 do zadania nr 2 zmienia się załączniki nr 1 i 2, które otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Załącznik nr 1 do zadania nr 6 i 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr OR.26.2018 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2018 r. z okresem obowiązywania od 1 listopada 2018 r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

Zadanie nr 2:

 1. Plan rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia
 2. Zestawienie powierzchni i 3 mapki stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Moskal, dnia: 2018-11-28
utworzony: 27-11-2018 / modyfikowany: 30-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu