Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.237.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.284.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.12.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 237 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 listopada 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 218 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1.  W § 12 ust. 1 lit. c) po pkt 2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:
  „2a) Wydział Zarządzania Nieruchomościami”

 2. W § 12 ust. 1 lit. c) po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
  „5) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Inwestora”.

 3. W § 44 Wydział Organizacyjny i Kadr w ust. 3 po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu:
  „13)   przygotowywanie odpowiedzi na wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Chorzów”.

 4. W  45 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. W ramach wydziału działa:
  1)  Referat Wymiaru Podatków od Osób Fizycznych (oznaczenie akt PD.I.),
  2)  Referat Wymiaru Podatków od Osób Prawnych (oznaczenie akt PD.II.),
  3)  Referat Wymiaru Podatku od Środków Transportu, Opłat oraz Ulg (oznaczenie akt PD.III)”.

 5. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny 01.12.2018 r. ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-11-28
utworzony: 30-11-2018 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu