Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.240.2018

Zarządzenie Nr OR . 240 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.183.2012  Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów, według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 3.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie  odpowiedzialnych.
  2. Sporządzenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji.
  3. Przekazania Skarbnikowi Miasta kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2019r.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2018-12-05
utworzony: 30-11-2018 / modyfikowany: 10-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu