Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.256.2018

Zarządzenie Nr OR . 256 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 grudnia 2018 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Prezydent Miasta Chorzów
zarządza:

§ 1.

 1. W Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr OR.100.2018 wprowadza się następujące zmiany:

  1) Zmienia się  § 3 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:
  „W terminie 14 dni od przyjęcia planu finansowego sporządzonego przez Wydział Budżetu i Analiz po uchwaleniu budżetu Miasta przez Radę Miasta, dyrektorzy przekazują do kierownika Biura Zamówień Publicznych plan zamówień publicznych. Wzór planu określa załącznik nr 1 do regulaminu. Plan przekazuje się w formie elektronicznej SODIS-em do Biura Zamówień Publicznych w formie arkusza kalkulacyjnego. Wydziały, które nie planują udzielania zamówień w danym roku przesyłają tę informację SODIS-em do Biura Zamówień Publicznych. Dla udzielenia zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w Planie Zamówień Publicznych nie wypełnia się  kolumn 5, 6 i 8 planu.”
  2) wykreśla § 3 ust. 5.,
  3) zmienia się § 13 ust. 7, który otrzymuje nowe brzmienie:
  „W przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych wymagających podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zminimalizowanie skutków zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi lub zdarzeń mogących wywołać znaczne straty w mieniu dopuszcza się za zgodą Kierownika Zamawiającego przeprowadzenie wyboru wykonawcy Zamówienia publicznego z pominięciem postępowania przygotowawczego określonego w Regulaminie i sporządzenie dokumentów dotyczących tego zamówienia po jego udzieleniu.
  4) Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych pn Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro, który w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. „Załącznik nr 1 Plan zamówień publicznych”.
  5) wykreśla się Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych pn. „Plan zamówień publicznych nieprzekraczających 30.000 euro”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów realizujących zamówienia publiczne i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

 1. Załącznik nr 1 Plan zamówień publicznych.

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Wojciech Bochenek, dnia: 2018-12-19
utworzony: 13-12-2018 / modyfikowany: 20-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu