Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.257.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.97.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 29.04.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 257 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie  refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r. Nr 148, poz. 973) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza :

§ 1

 1. Pracownikom Urzędu Miasta Chorzów, którzy pracują przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. co najmniej 4 godziny dziennie przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym.
 2. Orzeczenie lekarskie o którym mowa ust. 1 wydawane jest w wyniku przeprowadzonych badań profilaktycznych pracownika wykonanych przez medycynę pracy, z którą Pracodawca zawarł umowę na realizację usług z zakresu medycyny pracy na podstawie wydanego przez Pracodawcę skierowania na badania lekarskie.
 3. Zamiennie do okularów korygujących wzrok dopuszcza się zwrot kosztów zakupu soczewek kontaktowych stosując odpowiednio § 2 -5 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Orzeczenie lekarskie o którym mowa § 1 ust. 2 pracownik przedkłada w Referacie Kadr niezwłocznie po jego wystawieniu.

§ 3

 1. Refundacji podlegają koszty zakupu szkieł lub okularów korygujących wzrok poniesione w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa § 1 ust. 2
 2. Refundacja poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikowi maksymalnie do wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) jeden raz w trakcie okresu ważności orzeczenia lekarskiego, o którym mowa § 1 ust. 2.
 3. W przypadku gdy nie upłynął okres dwóch lat od refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikowi przysługuje prawo do refundacji zakupu szkieł korygujących wzrok maksymalnie do wysokości 120 zł. (słownie: sto dwadzieścia złotych) na podstawie nowego orzeczenia lekarskiego o którym mowa § 1 ust. 2.
 4. W przypadku gdy wartość faktury jest mniejsza od kwoty wymienionej w ust. 2 lub ust. 3 zwrot kosztów przysługuje do wysokości kwoty określonej na fakturze lub rachunku.
 5. W przypadku utraty lub zniszczenia okularów korygujących wzrok, których zakup został zrefundowany, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.

§ 4

 1. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następuje na wniosek pracownika.
 2. Bezpośredni przełożony pracownika na wniosku o którym mowa w ust. 1 potwierdza fakt użytkowania podczas pracy monitora ekranowego przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. co najmniej 4 godziny dziennie.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pracownik dołącza rachunek lub fakturę zakupu szkieł lub okularów korygujących wzrok wystawiony/a imiennie na pracownika.
 4. Wzór wniosku o refundację zakupu szkieł lub okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Kwotę refundacji kosztów zakupu szkieł lub okularów korygujących wzrok przekazuje się na rachunek płatniczy pracownika do 30 dni od złożenia wniosku.

§ 6

 1. Pracownik służby ds. bhp prowadzi rejestr dokonanych refundacji szkieł i okularów korygujących wzrok dla pracowników.
 2. Pracownik służby ds. bhp sprawdza kompletność wniosku oraz weryfikuje na podstawie zapisów w rejestrze możliwość dokonania refundacji dla pracowników.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr OR.I-0137/29/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 października 2000r.

§ 8

Do orzeczeń lekarskich, o których mowa § 1 ust. 2. wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2018-12-20
utworzony: 13-12-2018 / modyfikowany: 05-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu