Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.259.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.154.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.06.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 259 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.3.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 10a i art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 – z późn. zm.),oraz art. 53 i 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077  późn. zm.), Uchwał Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 Nr XXV/471/16, z dnia 27 października 2016 roku Nr XXVIII/526/16 oraz Nr XXXIX/713/17 z dnia 31 sierpnia 2017,

Prezydent Miasta Chorzów

Zarządza:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.3.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 8 zmienia się punkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
  „Zapisów w księgach rachunkowych jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej w danym miesiącu sprawozdawczym dokonuje się na podstawie dowodów źródłowych, które wpłyną do jednostki obsługiwanej w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego i zostaną przekazane do jednostki obsługującej w nieprzekraczalnym terminie do 05 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.”
 2. W § 8 skreśla się pkt. 3.
 3. W § 8 zmienia się pkt. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
  „Zapisy pkt 2 nie dotyczą dokumentów za grudzień. W tym przypadku dokumenty ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki do czasu zamknięcia ksiąg rachunkowych.”
 4. W § 11 dodaje się pkt. 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:
  „W przypadku występowania niewielkiej ilości operacji kasowych dopuszcza się sporządzanie 1 raportu miesięcznego”.
 5. W § 13 skreśla się pkt. 7.

 § 2.

Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych objętych działaniem niniejszej Instrukcji zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i treści zmian wprowadzonych do Instrukcji.

 § 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i placówek oświatowych, Żłobka Miejskiego i dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno–Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2018-12-20
utworzony: 20-12-2018 / modyfikowany: 05-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu