Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.261.2018

Zarządzenie Nr OR .261. 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.02.2019 r. do 15.12.2019 r.

Na podstawie uchwały Nr LIV/985/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy na 2019 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.02.2019 r. do 15.12.2019 r.
w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA                    - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA       - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Adam LEMPA                      - Członek Komisji
 4. Jarosław BARTECZKO           - Członek Komisji
 5. Barbara OLEKSY-HEIL             - Członek Komisji

§ 2.

1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych oraz przedstawienie propozycji dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa  w 2019 roku.
2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

 § 3.

 Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-12-31
utworzony: 21-12-2018 / modyfikowany: 04-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu