Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.264.2018

Zarządzenie Nr OR.264.2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2019 r. do 17.12.2019 r.

Na podstawie uchwały Nr LIV/985/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy na 2019 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2019 r. do 17.12.2019 r.,
w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA                        - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA        - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara OLEKSY-HEIL             - Członek Komisji
 4. Adam LAPSKI                            - Członek Komisji
 5. Jolanta KRÓL                              - Członek Komisji
 6. Jacek KUREK                             - Członek Komisji

§ 2.

1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych oraz przedstawienie propozycji dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
2.  Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
3.  Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-12-31
utworzony: 21-12-2018 / modyfikowany: 04-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu