Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.7.2020

Zarządzenie Nr OR . 7 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 7 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/264/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2019-2023, Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

 1. Ustala się wysokość stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów w wysokości 8,00 zł/1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 2. Ustalając wysokość stawki czynszowej dla danego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy należy stosować współczynniki korygujące stawkę bazową, o której mowa w ust. 1, ustalone uchwałą Nr XV/264/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2019-2023.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.162.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

§ 3.

 1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2020r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2020-01-07
utworzony: 07-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów