Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.14.2020

Zarządzenie Nr OR . 14 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie: wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.)  oraz § 3 pkt 1 uchwały nr XIX/307/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wnieść do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. Dworcowej 3/3, KRS 0000024919, wkład pieniężny w wysokości 1.224.500,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) w celu pokrycia obejmowanych nowo utworzonych udziałów.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Wydziałowi Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Kępa, dnia: 2020-01-10
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu