Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.19.2020

Zarządzenie Nr OR . 19 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie: doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm) w związku z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 2096 z późn zm.) i art. 144 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Doręczanie korespondencji urzędowej do adresatów wyznaczonego obszaru Miasta Chorzów odbywa się za pośrednictwem gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 2.

Zasady wysyłania i doręczania korespondencji, o której mowa w § 1 określa „Instrukcja doręczania urzędowej korespondencji miejscowej” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur zobowiązuje się do:
a) poinformowania podległych pracowników o nowych zasadach doręczania korespondencji miejscowej
b) egzekwowania przestrzegania postanowień Instrukcji, o której mowa w § 2.

 § 4. 

Dyrektora Obsługi Technicznej zobowiązuje się do podania treści zarządzenia do publicznej wiadomości mieszkańców Miasta Chorzów. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Technicznej i Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr. 

§ 6.

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 roku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Suchy Barbara, dnia: 2020-01-16
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu