Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.24.2020

Zarządzenie Nr OR.24.2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 stycznia 2020 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów
zarządza:

§ 1.

 1. W Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr OR.100.2018 wprowadza się następujące zmiany:
  1) Zmienia się  § 2 ust. 4, który otrzymuje nowe brzmienie:
  „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy to zamówień do których stosuje się ustawę Pzp oraz do zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp) w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W szczególności dotyczy to ustalania odpowiedniego czasu na przygotowanie i złożenie ofert przez Wykonawców. Dla zamówień do których nie ma konieczności stosowania ustawy Pzp zalecane jest, aby termin na złożenie ofert od dnia przekazania zaproszenia lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie www nie był krótszy niż trzy dni robocze.”

  2) zmienia się § 13 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:
  „Procedurę udzielenia zamówienia publicznego rozpoczyna wniosek Dyrektora zatwierdzony przez przełożonego resortowego, zawierający zgodę Skarbnika Miasta w zakresie możliwości finansowania zamówienia i zgodności z planem finansowym oraz akceptacją Biura Zamówień Publicznych pod względem przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzony do rejestru zamówień publicznych. Rejestracja wniosku w rejestrze zamówień publicznych odbywa się tylko poprzez system SODIS na podstawie przesłanego przez wydział do Biura Zamówień Publicznych wniosku, który zawiera opis oraz wartość przedmiotowego zamówienia publicznego, a jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, również wartość całkowitą zamówienia. Wnioski całoroczne dla zamówień  powtarzających się w okresie roku budżetowego lub takich, których zakresu nie można dokładnie określić na etapie planowania, mogą zawierać ogólny opis przedmiotu zamówienia pozwalający określić rodzaj zamówienia oraz kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV, a wartość tych zamówień należy oszacować zgodnie z zasadami określonymi w § 6 regulaminu. Dyrektor występujący z wnioskiem pełni nadzór nad prawidłowym określeniem przedmiotu zamówienia, ustaleniem wartości zamówienia oraz przestrzeganiem zakazu dzielenia zamówienia lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy pzp. Wzór wniosku określa załącznik nr 6 do regulaminu. Dyrektor pełni również nadzór nad prawidłowością prowadzonej procedury przez pracowników Wydziału w szczególności zatwierdzając sporządzane przez pracowników dokumenty w SODIS. Skarbnik Miasta pełni nadzór nad zgodnością wydatków z planem finansowym oraz w zakresie możliwości finansowych miasta. Kierownik Biura Zamówień Publicznych pełni nadzór nad stosowaniem przesłanek wyłączających stosowanie ustawy Pzp oraz na rejestrem zamówień publicznych.”

 § 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów realizujących zamówienia publiczne, Skarbnikowi Miasta i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Wojciech Bochenek, dnia: 2020-01-16
utworzony: 16-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu