Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.32.2020

Zarządzenie Nr OR . 32 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 stycznia 2020 roku

w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. ) – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Określić zasady realizacji zadania pn. „Przewóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz zasady zwrotu kosztów przejazdu, gdy dowóz zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni”, przy zachowaniu zasad oszczędności i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

§ 2.

 1.  Zadanie, o którym mowa w § 1 jest skierowane do:
  a) niepełnosprawnych dzieci 5-cio i 6-letnich oraz dzieci, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola , oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego,
  b) uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej,
  c) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat,
  d) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna- do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania),
  e) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania),
  f) Miasto zapewni, w drodze uchwały rady miasta Chorzów, prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 może być realizowane w formie:
  a) bezpłatnego transportu zbiorowego zapewnionego przez Wykonawcę wyłonionego poprzez wszczęte postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego,
  b) zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów przejazdu samochodem osobowym zgodnie ze wzorem, określonym w art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, na trasie dom – placówka –praca lub dom- placówka-dom.

§ 3.

 1. Wybór jednej z form wymienionych w § 2 ust. 2, przysługujący dzieciom i uczniom wymienionym w § 2 ust. 1 lit a-e, następuje na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który należy złożyć w terminie:
  a) do 30 kwietnia każdego roku w przypadku bezpłatnego transportu zbiorowego,
  b) do 14 sierpnia każdego roku w przypadku przejazdu samochodem osobowym.

 2. Wniosek dotyczący dziecka trzyletniego lub czteroletniego należy złożyć w terminie określonym w § 3 ust. 1 lit. a.

 3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2  określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 4. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, rodzic lub opiekun prawny jest wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od odebrania wezwania. W przypadku nie zachowania terminów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 5. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w § 3 ust. 1 lit. a rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

§ 4.

 1. Dokumenty niezbędne do wniosku, o którym mowa w § 3:
  1)w przypadku bezpłatnego transportu zbiorowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a:
  a) do wglądu oryginał orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  b)potwierdzenie uczęszczania dziecka/ucznia do wskazanej placówki oświatowej wydane przez dyrektora placówki – tylko w przypadku placówki z siedzibą poza Chorzowem,
  2) w przypadku zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. b, należy dodatkowo załączyć następujące dokumenty:
  a) zaświadczenie od pracodawcy o miejscu pracy rodzica lub opiekuna prawnego,
  b) kopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego przez rodzica lub opiekuna prawnego do zapewnienia przewozu dziecka/ucznia,
  c) dokument potwierdzający ilość spalania paliwa na 100 km, wg danych producenta samochodu. Dokumentem tym powinna być kserokopia strony z książki serwisowej pojazdu opisana odręcznie przez rodzica/opiekuna lub dodatkowo kserokopia strony tytułowej ww. książki,
  d) w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny użytkuje pojazd, który nie jest jego własnością należy dołączyć do wniosku „upoważnienie właściciela samochodu do użytkowania go przez rodzica/opiekuna prawnego”.
  Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
  e) w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny zleci dowożenie dziecka/ucznia innej osobie, należy dołączyć do wniosku „oświadczenie właściciela samochodu o wykorzystaniu pojazdu do dowożenia dziecka wraz z opiekunem prawnym”, do placówki. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
  f) jeśli będą wymagane inne dokumenty, należy je dołączyć, na wezwanie organu, w terminie 7 dni od odebrania wezwania.

§ 5.

 1. Zasady organizacji bezpłatnego transportu zbiorowego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. a:
  a) rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony telefonicznie przez Wykonawcę o miejscu i godzinie odbioru oraz powrotu dziecka,
  b) godziny przewozów do placówki i odbioru uzgodnione zostaną po podaniu przez placówki planu zajęć i mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego,
  c) w przypadku organizacji przewozu do danej jednostki oświatowej dla dwóch i więcej uczniów, zasadą jest dowiezienie wszystkich uprawnionych do przewozu dzieci na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej oraz odbiór z zajęć kończących się najpóźniej,
  d) uczniowie, którzy zostają dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć lub gdy zakończyli już zajęcia, korzystają z opieki w świetlicy,
  e) przewoźnik przejmuje opiekę nad dziećmi od chwili odebrania dziecka od rodzica lub opiekuna prawnego do momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi i odwrotnie. Przez miejsce odbioru zamawiający rozumie miejsce przed budynkiem zamieszkania dziecka. W przypadku kiedy odbiór dziecka przed budynkiem zamieszkania dziecka nie jest możliwy ze względu na brak dojazdu lub inne zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, opiekun odbiera dziecko z innego uzgodnionego z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka punktu w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania dziecka.

 2. Szczegółowe zasady bezpłatnego transportu zbiorowego określa regulamin dowożenia dzieci/uczniów do placówek oświatowych w Mieście i poza Miastem Chorzów, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

 1. Zasady zwrotu rzeczywistych kosztów przewozu, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. b w przypadku, gdy transport i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni:
  a) na podstawie zawartej umowy między Miastem a rodzicem lub opiekunem prawnym- dzienna kwota zwrotu kosztów poniesionych na dowóz to różnica liczby kilometrów na trasie dom-placówka-praca lub dom-placówka-dom oraz liczby kilometrów na trasie dom-praca-dom pomnożona przez średnią cenę używanego paliwa oraz przez średnie zużycie paliwa na 100 km (według danych producenta pojazdu).
  Dzienny koszt mnoży się przez liczbę dni obecności dziecka w placówce.
  b) w przypadku korzystania z internatu zwrot kosztów obejmuje ilość dni, w których następował przewóz dziecka, a nie za dni obecności w ośrodku.

 2. Rada Miasta Chorzów podejmie uchwałę w sprawie określenia średniej ceny za litr paliwa, właściwego dla danego pojazdu. Ceny będą obowiązywały na dany rok szkolny.

 3. Umowa, o której mowa w ust. 1 jest zawierana na czas określony, tj. czas trwania roku szkolnego, w przypadku wniosku złożonego zgodnie z terminem określonym w §3 ust. 1 lit. b. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5.

 4. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w §3 ust. 1 lit. b- umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego do końca roku szkolnego.

 5. Dotychczasowe umowy zawarte na rok szkolny 2019/2020 pozostają bez zmian.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 8.

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 2248) utraciło moc Zarządzenie nr 153.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]

 

ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie OR.239.2022 Przeydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Zarządzenie Nr OR.75.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 marca 2024 rokuosoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2020-01-17
utworzony: 17-01-2020 / modyfikowany: 14-03-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu