Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.51.2020

Zarządzenie Nr OR . 51 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 lutego 2020 r.

o zmianie Zarządzenia Nr OR.154.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy  jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 10a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 6 Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXV/471/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§  1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.154.2019 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 10.
  - w pkcie 1. wykreśla się:  „wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki”,
  - dodaje się pkt 12. o treści „12. Wniosek o refundację kosztów z tytułu przyznania świadczenia BHP
  – wzór wniosku stanowi załącznik nr 17 do niniejszej instrukcji”.

 2. W § 11.
  - pkt 3. otrzymuje nowe brzmienie: „3. Wypłaty gotówkowe dokonywane są tylko w wypadkach, gdy nie ma innej możliwości.  Dokonywane są na podstawie dokumentu KW – wystawianego w sytuacji dokonywania wypłaty bez innego dokumentu  źródłowego, szczególnie w sytuacji pobrania gotówki z kasy celem wpłaty do banku. Dokument KW wystawiany jest zawsze na osobę fizyczną, dokonującą pobrania gotówki z kasy.
  Przed wypłaceniem gotówki kasjer obowiązany jest sprawdzić czy otrzymane przez niego dowody są prawidłowo wypełnione i zatwierdzone przez osoby upoważnione do zlecenia wypłat. W tym celu kasjer winien dysponować kartą wzoru podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty”,
  - dodaje się pkt 3a. o brzmieniu: „3a. Wypłaty bezgotówkowe dokonywane są przelewem na konto osobiste zaliczkobiorcy na podstawie następujących druków:
  a) wniosku o zaliczkę, sprawdzonego pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym i zatwierdzonego przez Dyrektora jednostki obsługiwanej. Wzór wniosku o zaliczkę stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji,
  b) rozliczenie zaliczki, sprawdzonego pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym zatwierdzonego przez Dyrektora jednostki obsługiwanej. Wzór wniosku rozliczenie zaliczki stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji,
  c) polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży, sprawdzonego pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym i zatwierdzonego przez Dyrektora jednostki obsługiwanej”,
  - pkt 5. otrzymuje brzmienie: „Wszelkie wpłaty i wypłaty gotówkowe kasjer ujmuje w raportach kasowych”,

 3. W § 12. pkt 7. otrzymuje brzmienie: „7.  W celu dokonania zapłaty przedpłaconą kartą płatniczą, dokonuje się przelewu środków  na podstawie dyspozycji  z konta budżetowego/ZFŚS na konto karty przedpłaconej. Zasilone w ten sposób konto karty przedpłaconej umożliwia dokonywanie zapłaty za dokonane zakupy przy użyciu karty bankowej. Przeprowadzane transakcje odnotowywane są w systemie bankowym jako dokonanie zapłaty. Zapłata w systemie księgowym wprowadzana jest modułem – bankowa karta przedpłacona”.

 4. W § 14. w pkcie 10. wykreśla się zdanie: „Terminy przekazywania dokumentów niezbędnych do sporządzenia list płac ustalone będą Zarządzeniem dyrektora jednostki obsługującej i podane do wiadomości i stosowania dyrektorom jednostek obsługiwanych”.

 5. Dodaje się § 15a o brzmieniu: ”Pobieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych z Platformy Elektronicznego Fakturowania odbywa się w placówkach obsługiwanych. Upoważniony do tej czynności pracownik danej jednostki dokonuje wydrukowania faktury oraz zapisania w formacie „xml” oraz „pdf”. Wydrukowana faktura podlega obróbce zgodnie z zapisami § 15 niniejszej instrukcji. Faktura zapisana w formacie „xml” i „pdf”, jednostki obsługiwane przekazują do ZEFO w celu ich archiwizacji.

  Załączniki nr 2 i 3 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych otrzymują nowe brzmienia i stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

  Dodaje się Załącznik nr 17 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§  2.

Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych objętych działaniem niniejszej Instrukcji zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i treści wprowadzonej Instrukcji.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i placówek oświatowych,  Żłobka Miejskiego i dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2020-02-11
utworzony: 12-02-2020 / modyfikowany: 13-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu