Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.54.2020

Zarządzenie Nr OR . 54 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie na rzecz 3S S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 bud. 8.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych:

 1. 997/106 o powierzchni 55 m² ,
 2. 1113/106 o powierzchni 25 m²,

dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00010308/6 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – 3S S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 bud. 8, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci teletechnicznej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

 1. na działce nr 997/106 – 17,50 m²;
 2. na działce nr 1113/106 – 7,50 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 2.792,04 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 2.148,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 494,04 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-02-12
utworzony: 12-02-2020 / modyfikowany: 13-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu