Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.55.2020

Zarządzenie Nr OR . 55 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie między ul. Lwowską a trasą tramwajową na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie między ul. Lwowską a trasą tramwajową, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 4617/156 o powierzchni 206 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00002024/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. stacji transformatorowej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni 206,00 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 22.099,35 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 17.845,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 4.104,35 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-02-12
utworzony: 12-02-2020 / modyfikowany: 13-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu