Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.62.2020

Zarządzenie Nr OR . 62 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 marca 2020 roku

w sprawie prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

W celu ułatwienia jednostkom organizacyjnym Miasta Chorzów (jednostki) oraz ujednolicenia Biuletynów Informacji Publicznej (BIP), umożliwia się tym jednostkom prowadzenie BIP na narzędziach informatycznych udostępnianych przez Urząd Miasta Chorzów.

§ 2.

 1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 Miasto Chorzów dokonuje wyboru oferty w drodze zamówienia publicznego na wybór wykonawcy oferującego oprogramowanie, serwer oraz serwis umożliwiający prowadzenie BIP (Wykonawca).
 2. Miasto wybierając Wykonawcę wymaga:
  a) gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  b) oprogramowania  zgodnego z wymogami KRI;
  c) by strona BIP zapewniała dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 3. Miasto zawiera z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych  przez Miasto i Jednostki w związku z prowadzeniem BIP

§ 3.

Miasto bezpłatnie udostępnia podległym jednostkom, wymienionym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, narzędzia informatyczne do prowadzenia BIP zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

§ 4.

Kierownik jednostki jest zobowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za publikowanie treści na BIP (co najmniej 1 osobę) i udostępnić ich dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, nr telefonu i służbowego adresu mailowego w celu nadania uprawień i założenia konta użytkownika do serwera BIP. Wniosek należy przesłać do Urzędu Miasta w wersji elektronicznej za pomocą platformy e-puap lub dostarczyć w formie papierowej. Wzór wniosku o założenie konta użytkownika stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

 1. Konta użytkownika zakłada wyznaczony pracownik Urzędu Miasta Chorzów – Koordynator BIP, który na podany we wniosku adres mailowy wysyła unikatowy login i jednorazowe hasło do logowania na serwerze BIP dla poszczególnych osób wyznaczonych przez jednostki.
 2. Po pierwszym zalogowaniu, nowy użytkownik ma obowiązek zmienić przesłane hasło.
 3. Loginów i haseł do kont użytkowników nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 4. W przypadku problemów z logowaniem należy się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail z Koordynatorem BIP.

 § 6.

W przypadku zmiany zakresu czynności lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem odpowiedzialnym za publikowanie treści w BIP kierownik jednostki niezwłocznie informuje o tym fakcie Koordynatora BIP i wnioskuje o zablokowanie konta użytkowania tego pracownika. Wzór wniosku o zablokowanie konta stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 7.

Jednostki organizacyjne Miasta, prowadzące BIP na narzędziach informatycznych udostępnionych przez Urząd Miasta Chorzów, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, jako administrator publikowanych przez siebie danych osobowych, ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane treści, zawartość swojego BIP oraz okres przetwarzania danych osobowych i informacji.

§ 8.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom jednostek, o których mowa w § 3, Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr oraz Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2020-03-02
utworzony: 02-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu