Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.75.2020

Zarządzenie Nr OR . 75 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 marca 2020 roku

o zmianie Zarządzania Nr OR.147.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzania przetargu ofert na najem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej oraz twórczej.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów  zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.147.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzania przetargu ofert na najem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej oraz twórczej zmienia się § 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Do przeprowadzenia przetargu ofert, o którym mowa w §1, powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:

 1. Maciej Mostowik - Przewodniczący Komisji,
 2. Joanna Pietrzyba-Waszczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Rafał Zaremba - Członek Komisji,
 4. Ewa Partyka - Członek Komisji,
 5. Ewelina Pryt - Sekretarz Komisji.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzania, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych.
 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Pryt, dnia: 2020-03-13
utworzony: 16-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu