Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.82.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.133.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 9.06.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 82 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Na podstawie art.26 ust.1 oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr  XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1

Dopuszcza się w gospodarczo uzasadnionych przypadkach czasowe zastosowanie obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego na skutek wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 2

 1. Obniżka może zostać udzielona na pisemny umotywowany wniosek Najemcy lokalu użytkowego prowadzącego działalność gospodarczą, której możliwość prowadzenia została prawnie ograniczona czasowo na skutek ogłoszenia stanu epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Obniżka stawki czynszu w przypadkach określonych w ust. 1 może wynieść maksymalnie do 100% stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego w okresie obowiązywania stanu epidemicznego, a następnie maksymalnie do 50 % stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przez okres trzech kolejnych miesięcy po odwołaniu stanu epidemicznego.
 3. Obniżka stawki czynszu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udzielana począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym został złożony przez Najemcę wniosek w wysokości i na okres określony w ust. 2.

 § 3

 1. Najemca lokalu użytkowego prowadzący działalność gospodarczą nie objętą ograniczeniem na skutek ogłoszenia stanu epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć stosowny umotywowany wniosek o udzielenie czasowej obniżki stawki czynszu.
 2. Obniżka stawki czynszu w przypadku określonym w ust. 1 może wynieść maksymalnie do 50% stawki czynszu tytułu najmu lokalu użytkowego i jest udzielana na okres obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego.
 3. Obniżka stawki czynszu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udzielana począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym został złożony przez Najemcę wniosek na okres obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego.

 § 4

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.
 2. Nadzór na realizacją zarządzenia sprawuje III Zastępca Prezydenta Miasta.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2020-03-19
utworzony: 18-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu