Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.83.2020

Zarządzenie Nr OR . 83 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 marca 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.167.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, zmienionego Zarządzeniem Nr OR.16.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.167.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z  2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

W załączniku nr 4 do zasad wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.167.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, zmienionego Zarządzeniem Nr OR.16.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.167.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw, po ust. 14 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:

„15. Rejestr Skarg wpływających do Rady Miasta – jest prowadzony w systemie SODiS przez pracownika Wydziału Kancelarii Rady Miasta.

Postępowanie ze skargami w systemie SODiS jest identyczne jak postępowanie ze skargą w formie tradycyjnej (papierowej).

16. Rejestr Wniosków wpływających do Rady Miasta – jest prowadzony w systemie SODiS przez pracownika Wydziału Kancelarii Rady Miasta.

Postępowanie z wnioskami w systemie SODiS jest identyczne jak postępowanie z wnioskiem w formie tradycyjnej (papierowej).”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzór nad stosowaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Jakub Tomaszowski, dnia: 2020-03-19
utworzony: 18-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu